Forecast Management done right leads to Supply Chain Success. Just ask our 2,000+ Customers.

Spreadsheet programs are well equipped to handle simple tasks, the user interface is easy and they meet most basic needs. However, most companies that rely on spreadsheet programs for their supply chain management needs are unaware that there are better alternatives- affordable inventory planning solutions that provide strategic value, improve visibility to the supply chain management process and propel company growth. Demand Solutions Forecast Management opens up a whole new world for supply chain management - better demand planning, improved inventory planning and, ultimately, increased efficiency and profits. Our 2,000 plus customers in more than 70 countries now rely on us for forecast management solutions based on logical, understandable and highly effective formulas.

With improved inventory planning, you achieve that balance between inventory investment and optimal customer service levels- leading to efficient supply chain management and enhanced profitability.

Supply chain management at any level of detail

Unlike some forecast and demand planning systems that require your IT department to hard-code your product family structures or pyramid relationships, Forecast Management groupings are user-defined, enabling you to combine groups of items into a consolidated view that best supports your needs and leads to not only improved inventory planning but better business decision making. From day one, users can define and create their own product families, reflecting the dynamic ways your sales, marketing, production planning, purchasing, finance and other managers view your business. If you can quantify what you need to know, you can find the answer in Demand Solutions. Including:

What are my total sales by brand? In dollars? In Euros? In any currency?
What’s the current fiscal year projection for each business unit and the entire company?
Which segment of our business projects the best growth this year?
Which items have the highest and fewest inventory turns?
Who are my most profitable customers?

Improved Inventory Planning:

360 degree insight for faster, better decision-making

When it comes to forecast management and inventory planning, many managers take the 80/20 principle for granted. Our ABC Analysis will rank any segment of your business (items, customers, product families, etc.) to identify the profitable opportunities and to weed out the underperformers. Your decision making abilities are quickly improved if our demand forecasting system shows that 90% of revenue comes from 10% of your customers or that the bottom 40% of your items account for just 1% of your Gross Margins.

Objectively manage new product introductions for optimized inventory planning

While it's undeniably difficult to accurately forecast new or repositioned products, it's equally hard to be objective about their prospects. Forecast Management’s Curves enable you to forecast new products by cloning the demand pattern from similar products, and then updating forecasts by applying initial sales. The Supersession feature improves inventory planning by closely managing product phase-outs and phase-ins.

Fine tune your planning process

Knowing many managers will have insight and that will influence outcome, Demand Solutions will accept multiple inputs—including customer forecasts, management overrides, anecdotal notes about future developments, promotional curves and much more- that will help ensure accurate, quality forecasts.

Flexible data exchange - use with any ERP system


Our clients use Demand Solutions as the demand forecasting front end to virtually every ERP package. We make it simple to interface with your existing systems and to move your data into and out of our software. Demand Solutions point-and-click User-Definable Import/Export utility enables you to quickly and simply define the data that you are importing or exporting. Also, the Demand Solutions Batch Builder is a very intuitive tool for scripting your repetitive procedures.

Dashboards for better response

All the forecasting data you need for smart business decisions is within Demand Solutions Forecast Management. With Dashboards, you can easily view summary data to drive inventory optimization and profits. Customizable by job function, Dashboards allow planners to see the views they need to enable quick decisions and respond to management’s ever-changing desire to see forecasting information in multiple formats.
Demand Solutions - Forecast Management - Predikce poptávky
Kereslet Eladási Előrejelzés
Demand Solutions - Forecast Management
Řízení dodavatelských řetězců (SCM)

Ellátási lánc

Poptávka  (Wikipedia)

Poptávka je ekonomický pojem vyjadřující objem zboží či služeb, které si kupující chce koupit na trhu za určitou cenu. Rozlišujeme elastickou poptávku (pružnou), která výrazně a rychle reaguje na změny cen (obvykle postradatelné a snadno nahraditelné zboží), neelastickou poptávku (nepružnou), která na změny cen reaguje pomalu a omezeně (obvykle jde o zboží a služby, bez nichž se nejde obejít a které nejde dost dobře nahradit, jako je pitná voda či sůl). Speciální variantou je jednotkově elastická poptávka, kdy poptávané množství klesne (či vzroste) přesně o tolik procent, o kolik vzrostla (či klesla) cena daného zboží či služby
Demand SolutionsPlease note, the following text is translated using Google Translete.
Please contact our regional office for detailed information on Demand Solutions' Supply Chain Planning softwares.Předpověď Management udělal vpravo vede do dodavatelského řetězce úspěch. Jen se zeptejte našeho 2000 + zákazníků.

Tabulkové programy jsou dobře vybavena k manipulaci jednoduché úkoly, uživatelské rozhraní je jednoduché a splňují nejzákladnější potřeby. Nicméně, většina společností, které se spoléhají na tabulkových programů pro jejich potřeby zásobování řetězce nejsou vědomi, že existují lepší alternativy-cenově dostupné řešení, plánování zásob, které poskytují strategickou hodnotu, zlepšují viditelnost pro řízení dodavatelského řetězce, řízení a pohánět růst společnosti. Poptávka Řešení Předpověď Management otevírá zcela nový svět pro řízení dodavatelského řetězce - lepší plánování poptávky, lepší plánování zásob a nakonec, zvýšení efektivity a zisků. Naše plus 2.000 zákazníků ve více než 70 zemích nyní se na nás spolehnout řešení předpověď řízení na základě logické, srozumitelné a vysoce efektivní formule.

Díky zlepšené plánování zásob, můžete dosáhnout, že rovnováha mezi investicemi do zásob a optimální úrovně zákaznických služeb-vede k efektivnímu řízení dodavatelského řetězce a zvýšení ziskovosti.

Řízení dodavatelského řetězce na jakékoliv úrovni detailu

Na rozdíl od některých systémů, prognózy a plánování poptávky, které vyžadují vaše IT oddělení hard-kódu vaší struktury rodiny produktů nebo pyramida vztahů, předpověď Management seskupení jsou uživatelsky-definovaný, který vám umožní kombinovat skupiny položek do konsolidovaný pohled, který nejlépe podporuje vaše potřeby a vede nejen lepší plánování zásob, ale lepší obchodní rozhodování. Od prvního dne, mohou uživatelé definovat a vytvářet své vlastní rodiny produktů, které odrážejí dynamické způsoby prodeje, marketingu, plánování výroby, nákup, finance a další manažeři zobrazit vaše podnikání. Pokud můžete kvantifikovat, co potřebujete vědět, naleznete odpověď v Poptávka Solutions. Včetně:

Jaké jsou mé celkové prodeje značky? V dolarech? V eurech? V jakékoli měně?
Jaký je současný fiskální rok projekci pro každou obchodní jednotku a celou společnost?
Který segment našeho podnikání projektů nejlepší růst v letošním roce?
Položky, které mají nejvyšší a nejméně zásob změní?
Kdo jsou moji nejziskovější zákazníky?

Zlepšené plánování zásob:

360 ° pohled na rychlejší a lepší rozhodnutí-dělat

Když přijde na předpověď řízení a plánování zásob, mnoho manažerů se zásadou 80/20 za samozřejmost. Naše ABC analýza zařadí žádném segmentu svého podnikání (položky, zákazníky, rodiny produktů, atd.), k identifikaci ziskové příležitosti a zbavili underperformers. Vaše rozhodování schopnosti rychle zlepšit, kdyby naše předpovědi poptávky systém ukazuje, že 90% příjmů pochází z 10% vašich zákazníků nebo že dolní 40% své položky tvoří téměř 1% z vaší hrubé marže.

Objektivně řídit zavádění nových výrobků pro optimální plánování zásob

I když je nepochybně obtížné přesně předpovědět nové nebo přemístit výrobky, je to stejně těžké být objektivní o jejich vyhlídkách. Předpověď vedení Křivky umožňují předpovídat nové produkty klonováním model poptávky od podobných produktů, a pak aktualizaci prognózy za použití původní prodeje. Supersession funkce zlepšuje plánování zásob tím, že úzce řízení produktů fáze-out a fáze-inů.

Doladit svůj proces plánování

Vědět, mnozí manažeři budou mít pochopení, a že bude ovlivňovat výsledek, bude poptávka řešení přijmout více vstupů-včetně zákaznické předpovědí, řízení přepíše, neoficiální poznámky o budoucí vývoj, propagační křivek a mnohem více-že pomůže zajistit, přesný, kvalitní prognózy.

Flexibilní výměna dat - použití s jakýmkoli systémem ERP

Naši klienti využít Poptávka řešení jako předpovědi poptávky přední prakticky každý balíček ERP. Děláme to jednoduché rozhraní s vašimi stávajícími systémy a přesunout data do a z našeho softwaru. Poptávka řešení typu point-and-click User-definovatelné Import / Export utilita vám umožňuje rychle a jednoduše definovat data, která jste dovozu nebo vývozu. Také poptávka řešení Dávka Builder je velmi intuitivní nástroj pro skriptování Vaše opakované postupy.

Řídicí panely pro lepší reakci

Všechny předpovědi údaje, které potřebujete pro chytré obchodní rozhodnutí, je v řešení Poptávka Předpověď Management. S řídicí panely, můžete snadno zobrazit souhrnné údaje řídit optimalizace zásob a zisky. Přizpůsobitelné podle pracovních funkcí, Dashboards dovolit plánovače vidět názory, které potřebují k tomu, aby rychlé rozhodování a reakce na řízení je někdy-měnící se přání, aby předpovědi informace v různých formátech

Demand Solutions